Ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
"Załóż firmę
i odnieś sukces!”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Freshmind | OIC Poland. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

Pobierz listę

Cel projektu

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim.

Przygotowanie 65 bezrobotnych osób (zarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo) pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej do prowadzenia własnej działalności, w tym utworzenia 52 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 11 osób.

Pobierz dokumenty

Usługi
realizowane podczas projektu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.03.2021 r.

Pobierz dokumenty

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

 • szkolenie ABC przedsiębiorczości - zakładanie, prowadzenie, podstawy prawne, procedury rejestracji, formy opodatkowania, ewidencja działalności itp.
 • indywidualne spotkanie - 8/6 h: konsultacje biznesplanu, doradztwo

Dla wszystkich:

 • wyżywienie, poczestunek
 • materiały pomocyjne (długopis, notes)
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dotacja

Środki finansowe dla wyłonionych 52 osób w wysokosci maksymalnie
27 126 PLN netto do maksymalnej wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Wsparcie pomostowe

 • maksymalnie 1450 PLN netto przez 12 miesięcy na pokrycie podstawowych kosztów firmy
 • indywidualne specjalistyczne usługi doradcze w wymiarze 5h

65

niepracujących osób fizycznych objętych wsparciem z woj. lubelskiego

30

minimalny wiek uczestnika

52

osoby uzyskują środki na działalność

63

nowe miejsca pracy łącznie z pracującymi na własny rachunek

Grupy docelowe

1. Odchodzący z rolnictwa i ich rodziny
2. Osoby fizyczne niepracujące (w tym bezrobotne zarejestrowane w UP oraz niezarejestrowane, bierne zawodowo) w wieku 30+, zamieszkujące woj. lubelskie w tym preferowani:

Rekrutacja

Terminy:
Aktualizacja z dnia 27.11.2019 r.: Rekrutacja została zamknięta. Termin rekrutacji od 26.11.2019 r. do 09.12.2019 r. Po przekroczeniu 100 zarejestrowanych formularzy, rekrutacja będzie zawieszona.
Etapy rekrutacji:
I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego (dostępny w zakładce DO POBRANIA) oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną
II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego – 1h/os.
Składanie dokumentów:
Za pośrednictem poczty/kuriera lub osobiście w biurze projektu:
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin (sekretariat fundacji OIC Poland), tel. 797 012 832, 726 885 422, od 8.00 do 16.00.
Za datę złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony/wpłynie do biura projektu.
Ocena wniosków:
Formularz rekrutacyjny składa się z części formalnej (I, II, IV) dot. kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części (III) dot. opisu planowanej działalności gospodarczej. Złożone dokumenty są weryfikowane i oceniane przez Komisję rekrutacyjną.
Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się: niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym firma Freshmind powiadomi kandydata, niezwłocznie po ich wykryciu. Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej projektu nie podlega dalszej ocenie.
Do oceny merytorycznej zostają przekazane wyłączenie Formularze rekrutacyjne poprawne pod względem formalnym.
Dodatkowa punktacja:
 • 5 pkt - Osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwa społeczne
 • 5 pkt - Osoby zamieszkujące obszary podlegające rewitalizacji zgodnie z aktualnymi programami rewitalizacji
 • 5 pkt - Osoby deklarujące zatrudnić dodatkowych pracowników w ramach własnej działalności gospodarczej w przeciągu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej
 • 5 pkt - Osoby zamierzające otworzyć firmy w sektorze białej i/lub srebrnej i/lub zielonej gospodarki, które zatrudnią pracownika/ów w tej branży.
Wyniki:
Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o ocenie przedłożonego Formularza rekrutacyjnego z biznesplanem. 52 osoby zostaną poinformowane o przyznaniu wsparcia szkoleniowego oraz finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

Punktowane sektory gospodarki: